Ogólne warunki sprzedaży/zakupu w firmie MS-HYDRO Sp. Z O.O.

I SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail, system dealer/ osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.
 3. MS-HYDRO Sp. Z O.O. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 250 PLN netto. Przy zamówieniach niższych doliczona zostaje kwota manipulacyjna w wysokości 30 PLN netto, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

II KLIENCI

 1. Klienci składający zamówienie po raz pierwszy powinni do niego dołączyć:
  • aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy,
  • aktualną umowę spółki /dla spółek/,
  • decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
  • zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON,
  • informację o maksymalnej wysokości zaciąganych zobowiązań /dla spółek z o.o./
 2. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:
  • rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
  • dane identyfikacyjne firmy,
  • proponowana forma płatności,
  • sposób odbioru towaru,
  • numer naszej oferty.

III SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

 1. Termin dostawy liczy się począwszy od dnia wystawienia Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. Dotrzymanie terminu dostawy jest uwarunkowane od otrzymania we właściwym czasie kompletnej dokumentacji od Kupującego , w tym niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, a także od wyjaśnienia i zatwierdzenia we właściwym czasie projektów oraz dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Kupującego.
 2. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 3. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku opóźnień dostaw elementów kooperacyjnych, oraz z powodu innych przyczyn losowych niezależnych od firmy MS-HYDRO Sp. Z O.O. Ewentualne przesunięcie terminu realizacji, niezależne od MS-HYDRO Sp. Z O.O., każdorazowo będzie uzgadniane z Zamawiającym.
 4. MS-HYDRO Sp. Z O.O. nie odpowiada za straty spowodowane opóźnieniami dostaw lub produkcji wynikającymi z okoliczności niezależnych od MS-HYDRO Sp. Z O.O. w tym m.in.: opóźnień w produkcji i transporcie, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły wyższej, działań lub zaniechań Kupującego, ognia, strajków, likwidacji fabryki itp.
 5. 5. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce Przedmiotu Umowy spowodowana przez Kupującego wynosi dłużej niż 30 dni – MS-HYDRO Sp. Z O.O. może dowolnie zadysponować Przedmiotem Umowy, a Kupujący nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Sprzedający ma też prawo domagać się od Kupującego zwrotu kosztów składowania Przedmiotu Umowy.
 6. Przy odbiorze Przedmiotu Umowy Kupujący jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić zawartość dostawy oraz, pod rygorem utraty prawa roszczenia, ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, które winny być odnotowane na dokumentach przewozowych. O zaistnieniu powyższej okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić firmę MS-HYDRO Sp. Z O.O. najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu dostawy Przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy odebrany przez Kupującego lub jego przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa powstałych kosztów zaistniałych uszkodzeń podczas transportu podczas dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie Zamawiającego będące następstwem zwłoki w dostawie.
 9. Koszty dostawy w miejsce wskazane przez Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór Przedmiotu Umowy następuje w siedzibie MS-HYDRO Sp. Z O.O. lub w innym wskazanym przez nią miejscu.

IV WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.
 2. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, płatność dokonywana jest poprzez przedpłatę/gotówkę. Jeśli natomiast zostaną ustalone szczególne warunki płatności, następujące zasady będą miały zastosowanie.
 3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień, odmówić zgody na płatność przelewem oraz uprawiony będzie do naliczania odsetek za opóźnienie, na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 4. Data realizacji zamówienia jest zawsze określana w przybliżeniu – o ile inaczej nie uzgodniono. MS-HYDRO Sp. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia kontrahenta, jeżeli wyłączną tego przyczyną było nieprzewidziane wydarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należyte zrealizowanie zlecenia (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej MS-HYDRO Sp. Z O.O. niezwłocznie poinformuje o tym kontrahentów. Po ustąpieniu siły wyższej MS-HYDRO Sp. Z O.O. niezwłocznie określi przybliżony termin realizacji zamówienia.
 5. W ofertach MS-HYDRO Sp. Z O.O. ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% ceny netto produktu.

V ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.
 2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to do czasu całkowitego spłacenia należności przez Kupującego, Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.
 3. MS-HYDRO Sp. Z O.O. zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych, szkiców oraz innych podobnych dokumentów, wykonanych przez MS-HYDRO Sp. Z O.O. lub na zlecenie MS-HYDRO Sp. Z O.O..

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.

VII GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.
 3. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.
 5. Gwarancja nie obejmuje towaru, który choćby w jakiejś części został wykonany z materiałów dostarczonych przez Kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.
 6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego.
 7. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej, numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
 8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 9. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.
 10. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

VIII ZWROTY TOWARU

 1. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
 2. Każdorazowy zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Sprzedającego.
 3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
 4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.
 5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach oraz na stronie internetowej Sprzedającego nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.
 4. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.

Pobierz: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Pobierz: Ogólne Warunki Zakupu

Kontakt
W czym możemy pomóc?


  Dodaj załącznik:

  ul. Barniewicka 54F
  80-299 Gdańsk
  NIP: 584 284 30 49
  Tel: +48 (58) 306 90 08
  Fax: +48 (58) 320 11 13
  biuro@mshydro.pl


  Projekt strony: Creative Heads
  © MS-HYDRO, 2021. All Rights Reserved.
  MS-Hydro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  80-299, ul. Barniewicka 54F
  Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy
  KRS nr: 0001066588
  NIP: 5842843049, REGON: 526796836
  Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN
  Kontakt z ekspertem
  +48 (58) 306 90 08