GDPR policy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w MS-Hydro s. c.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane.

I. Administrator danych osobowych
– Administratorem danych jest MS-Hydro s.c. Maciej Różański, Sławomir Kuchnowski, ul. Barniewicka 54F, 80-299 Gdańsk, NIP 583-30-34-296, REGON 220651490
– Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mshydro.pl, lub telefonicznie: tel. +48 58 306 90 08

II. Cele i podstawy przetwarzania
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:
– art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy.
lub/i
– art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
lub/i
– art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne.

III. Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową:
imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO).

80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 54F, tel. +48-58 306 90 08; fax: +48-58 320 11 13 biuro@mshydro.pl

IV. Odbiorcy danych
Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane pozyskane w związku ze współpracą / zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub Pana/Pani rezygnacji z pełnionej funkcji lub aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu cofniesz zgodę (punkt IX klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
– Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem utrzymania współpracy/umowy o współpracy.
– Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią , współpracować.
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

VIII. Informacja o źródle danych
Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy/ umowy o współpracy.

IX. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody
W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Contact
How can we help


  Add attachment:

  ul. Barniewicka 54F
  80-299 Gdańsk
  NIP: 584 284 30 49
  Tel: +48 (58) 306 90 08
  Fax: +48 (58) 320 11 13
  biuro@mshydro.pl


  Website design: Creative Heads
  © MS-HYDRO, 2021. All Rights Reserved.
  MS-Hydro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  80-299, ul. Barniewicka 54F
  Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy
  KRS nr: 0001066588
  NIP: 5842843049, REGON: 526796836
  Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN
  Contact with expert
  +48 (58) 306 90 08